fellowes

CASHBACK
Teraz nawet do 260 zł
zwrotu ceny zakupu

I SZANSA NA WYGRANIE
WYCIECZKI DO NOWEGO JORKU

Jak uzyskać zwrot w promocji Cashback?
 • icon 1
  Wypełnij formularz zgłoszeniowy online.

  Potrzebne będą:

  • Skan dowodu zakupu urządzenia

  • Kompletne i poprawne dane dotyczące konta bankowego

  • Numer seryjny urządzenia

 • icon 2
  Załącz do formularza skan dowodu zakupu urządzenia
 • icon 3
  Zwrot zostanie przelany na podany numer konta bankowego po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia.
 • icon 4
  Kontakt

.

Wszystkie pola oznaczone "*" są obowiązkowe.
Dane Osobowe
Polska
Dane konta bankowego
?
?
 
Dane dotyczące produktu
DD/MM/RRRR
Przykład: 64.50
DD/MM/RRRR
Przykład: 64.50
DD/MM/RRRR
Przykład: 64.50
DD/MM/RRRR
Przykład: 64.50
DD/MM/RRRR
Przykład: 64.50
DD/MM/RRRR
Przykład: 64.50
DD/MM/RRRR
Przykład: 64.50
DD/MM/RRRR
Przykład: 64.50
DD/MM/RRRR
Przykład: 64.50
DD/MM/RRRR
Przykład: 64.50
?
Skąd dowiedzieli się Państwo o tej promocji? (proszę wybrać jedną odpowiedź
Czy poleciłby Pan/Pani ten produkt przyjacielowi lub znajomym? 0 – zdecydowanie nie, 10 – zdecydowanie tak (Proszę wybrać jedną odpowiedź)
Zaktualizowano 2:50 / 23-sty-2020

REGULAMIN PROMOCJI NISZCZARKOWEJ FELLOWES CASHBACK 2020

1. W promocji mogą wziąć udział mieszkańcy Niemiec, Austrii, Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Luksemburga, Holandii, Grecja, Szwajcarii, Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Danii, Szwecji, Polski, Węgier, Czech, Norwegii oraz Finlandii, którzy ukończyli 18 lat. W promocji nie mogą wziąć udziału pracownicy Fellowes i ich najbliższe rodziny, dystrybutorzy Fellowes i ich pracownicy oraz osoby w jakikolwiek sposób zawodowo związane z tą promocją.

 

2. Uczestnicy muszą posiadać rachunek bankowy w tym samym kraju, w którym mieszkają.

 

3. Przystępując do promocji uczestnik akceptuje ten regulamin i warunki promocji oraz oświadcza, że zapoznał się z polityką prywatności Fellowes.

 

4. Niniejsza oferta firmy Fellowes obejmuje zwrot części ceny zakupu wybranych produktów zakupionych w określonym terminie ("okres trwania promocji") uczestnikom, którzy dokonali zakupu wybranych produktów Fellowes. Szczegóły oferty, w tym biorące w niej udział produkty i wysokość zwrotu opublikowano na www.fellowes-promotion.com ("strona WWW promocji"). Zgłoszenia należy składać w terminie do 45 dni od daty zakupu produktu. Zgłoszenia wysłane później niż 45 dni od zakupu, nie będą rozpatrywane.

 

5. Promocja obowiązuje od 01.01.2020 do 31.03.2020 roku na terenie Niemiec, Austrii, Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Luksemburga, Holandii, Szwajcarii, Grecja, Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Danii, Szwecji, Polski, Węgier, Czech, Norwegii oraz Finlandii. Promocją objęte są następujące produkty Fellowes:

Wszystkie kraje (w tym Polska)

Niszczarka 12C

50 zł

Niszczarka  PS-65Cs

50 zł

Niszczarka 79Ci

120 zł

Niszczarka 225Ci

260 zł

Niszczarka AutoMax 100M

100 zł

Niszczarka AutoMax 200M

200 zł

Laminator Saturn 3i A3

60 zł

Laminator Jupiter 2 A3

100 zł

Bindownica Pulsar+ 

90 zł

Bindownica Pulsar-e

120 zł

Francja

Niszczarka 8Mc

€ 10

Niszczarka 10M

€ 20

Niszczarka AutoMax 150C

€ 35

Laminator Neptune 2 A3

€ 20

Francja (01.03.2020-31.03.2020)

Niszczarka  6C

€ 5

Laminator Spectra A4

€ 5

 

 

Zgłoszenia należy składać do 15.05.2020

 

Możliwe jest złożenie tylko jednego zgłoszenia przypadającego na osobę / firmę / adres/ konto bankowe. Każdy uczestnik promocji może zgłosić maksymalnie do 5 urządzeń, pod warunkiem, że zakup wszystkich 5 urządzeń jest udokumentowany na tym samym dowodzie zakupu. W takim wypadku wszystkie urządzenia należy zarejestrować na jednym zgłoszeniu w ciągu tego samego dnia. Zgłoszenia wysłane w inny sposób nie będą rozpatrywane.

 

6. Aby wziąć udział w promocji, uczestnicy muszą wypełnić w całości formularz zgłoszeniowy na stronie www.fellowes-promotion.com oraz przedstawić dowód zakupu zgodnie z Regulaminem. Wszystkie dane musza być dokładne. Uczestnik nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do otrzymania zwrotu pieniędzy na osobę trzecią.

 

7. Niniejsza oferta firmy Fellowes obejmuje zwrot części ceny zakupu wybranych produktów zakupionych w określonym terminie ("okres trwania promocji"). Minimalna wymagana wielkość zakupu produktów dopuszczająca do udziału w promocji to 1 sztuka. Kwota zwrotu opublikowana jest w ulotce promocyjnej oraz na stronie promocji: www.fellowes-promotion.com .

 

8. Płatność nastąpi tylko wówczas, gdy uczestnik dostarczy całą dokumentację niezbędną w procesie przetwarzania zgłoszenia Cashback.

 

9. Zgłoszenie należy wysyłać przez Internet. Uczestnik wypełnia formularz wniosku online podając dane zakupionych produktów oraz jego / jej dane osobowe a także informacje o koncie bankowym niezbędne do dokonania płatności przez Fellowes.

 

10. Po otrzymaniu przez Fellowes kompletnego zgłoszenia, uczestnik za pośrednictwem poczty e-mail otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Po udanej weryfikacji zgłoszenia, kwota zwrotu zostanie przekazana na rachunek bankowy uczestnika w ciągu 30 dni. Płatności mogą być dokonywane tylko na krajowy rachunek bankowy. Płatność nastąpi tylko wtedy, gdy uczestnik dostarczy wszystkie niezbędne dane w procesie przetwarzania zgłoszenia Cashback.

 

11. Zwrot nie może zostać przyznana uczestnikowi, który:

a) nie nabył minimum 1 sztuki produktu kwalifikującego do udziału w promocji w okresie trwania promocji; i / lub

b) nie wypełnił formularza zgłoszeniowego online; i/lub

c) nie dostarczył kopii dowodu zakupu; i/lub

d) nie przesłał zgłoszenia w określonym czasie; i/lub

e) nie dopełnił wszystkich wymaganych czynności na czas; i/lub

f) nabył urządzenie od nieautoryzowanego sprzedawcy; i/lub

g) gdy uczestnik prowadzi firmę, w której ofercie sprzedażowej są produkty Fellowes lub jest pracownikiem takiej firmy,

 

12. Uczestnik wysyłający niekompletne zgłoszenie będzie miał 7 dni od dnia przesłania zgłoszenia na dostarczenie wymaganych przez Fellowes informacji lub dokumentów. Jeśli zgłoszenie nadal nie będzie spełniało wymaganych warunków, zwrot nie będzie udzielony.

 

13. Zwrot będzie wypłacony jedynie po spełnieniu przez uczestnika wszystkich warunków Regulaminu.

 

14. Promocja ta nie może być stosowana w połączeniu z innymi promocjami Fellowes.

 

15. Aby spełnić warunki dopuszczające do udziału w promocji oraz zwrotu części ceny, uczestnik musi zakupić produkt osobiście. Akceptując te warunki, uczestnik potwierdza, ze jest właścicielem produktu, który jest wolny od roszczeń osób trzecich.

 

16. Uczestnik może kierować wszelkie pytania na temat kampanii i statusu zgłoszenia drogą e-mailową do Fellowes. Dalsze informacje na ten temat znajdują się na końcu niniejszego dokumentu.

 

17. Fellowes nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, spóźnione, uszkodzone lub nieprawidłowo wysłane zgłoszenia z wyjątkiem przypadków zaniedbania lub celowych działań lub zaniechań ze strony Fellowes lub jego pracowników. Fellowes nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie techniczne sprzętu, oprogramowania, serwera, strony internetowej lub inne awarie albo innego rodzaju uszkodzenia.

 

18. Ze względu na wyjątkowe okoliczności poza kontrolą Organizatora, zastrzega on sobie prawo do odwołania lub zmiany promocji lub Regulaminu na każdym etapie promocji. W przypadku takich zmian Organizator będzie starał się zminimalizować ich wpływ na uczestników promocji w celu uniknięcia niepotrzebnego rozczarowania.

 

19. Dane osobowe wysłane przez uczestnika w trakcie rejestracji zostaną wykorzystane w celu organizacji i przeprowadzenia tej promocji. Fellowes i jego przedstawiciele są odpowiedzialni za bezpieczne przechowywanie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych uczestników. Dokonując rejestracji uczestnik wyraża zgodę na te warunki. Poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym, uczestnicy wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fellowes oraz podmioty niezbędne do obsługi promocji w celu informowania uczestników o innych promocjach, nowych produktach i usługach. Uczestnicy mają prawo do wglądu i edycji swoich danych osobowych. W tym celu należy wysłać informację na poniższy adres e-mail.

 

20. W trakcie trwania promocji, Fellowes zastrzega sobie prawo do przesyłania informacji na temat produktów objętych promocją i szczegółów promocji. Nie narusza to praw uczestników określonych w wyżej wymienionym punkcie.

 

21. Odpowiednie zapisy są opublikowane na stronie www.fellowes-promotion.com promocji i są dostępne bezpłatnie poprzez adres e-mail podany poniżej w Regulaminie.

 

22. Fellowes nie przekaże innemu podmiotowi danych osobowych uczestnika bez jego zgody, z wyjątkiem Interpay Sales Promotion, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irlandia, który jest podmiotem wyznaczonym przez Fellowes do obsługi promocji.

 

23. Mailowy adres kontaktowy promocji - fellowes@promotion-update.com , adres strony www promocji - www.fellowes-promotion.com. Ten adres URL jest przeznaczony wyłącznie do rejestracji online zgłoszeń do tej promocji.

 

24. Oryginalny dowód zakupu musi być zachowany do momentu pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia oraz dokonania płatności na konto wskazane przez uczestnika. Fellowes zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia oryginałów dowodów zakupu dla wszystkich produktów zakupionych i zarejestrowanych w promocji, w celu potwierdzenia legalności ich źródła pochodzenia.

 

25. Paragony nie będą zwracane.

 

26. W razie potrzeby uczestnicy powinni uzyskać zgodę od swojego pracodawcy na udział w promocji. Każde zobowiązanie podatkowe wynikające z udziału uczestnika w promocji obciąża uczestnika.

 

27. Wszelkie pytania dotyczące interpretacji prawnej zapisów Regulaminu będą oparte na prawie angielskim, spory dotyczące promocji rozwiązywane przed sądami Anglii i Walii.

 

28. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestników dopuszczających się nadużyć, ingerujących w proces promocji lub działających w sposób uważany przez Organizatora za naruszenie warunków promocji.

 

29. W przypadku, gdy jakakolwiek płatność zostanie dokonana błędnie przez Fellowes, na skutek działań uczestnika (umyślnych lub nie), Fellowes zażąda zwrotu płatności, w uzasadnionych przypadkach informując odpowiednie władze.

 

30. Fellowes wyśle bezpłatnie Regulamin tej promocji każdej zainteresowanej osobie.

 

31. Organizatorem promocji jest Fellowes Ltd, Ontario Drive, New Rossington, Doncaster, DN11 OFB, Wielka Brytania.

Regulamin loterii

1. W tej części promocji mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie wg. prawa kraju, w którym dokonują zgłoszenia.

2. W loterii mogą wziąć udział uczestnicy promocji Fellowes Cashback 2020, którzy przesłali zgłoszenie w promocji do 15.05.2020 i zostało ono uznane za poprawne. Na jedną osobę przypada możliwość wzięcia udziału w loterii tylko raz. 

3. W pierwszym tygodniu czerwca wśród uczestników loterii zostanie wylosowany zwycięzca. Organizator może zmienić czas wylosowania zwycięzcy.

4. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej mailem. Wiadomość zostanie wysłana na adres podany w zgłoszeniu w promocji cashback.

5. Taka osoba musi poinformować o przyjęciu nagrody w ciągu 7 dni roboczych od dnia powiadomienia o wygranej. W przypadku braku przyjęcia nagrody, zwycięzca zostanie wylosowany ponownie. Proces ten będzie powtarzany przez kolejne 14 dni roboczych, a jeśli zwycięzca nie odpowie, nagroda nie zostanie przyznana.

6. Nagrodą jest wycieczka do Nowego Jorku dla maksymalnie 2 osób, jedną z których musi być zwycięzca. Uczestnicy wycieczki muszą być pełnoletnie wg. prawa kraju, w którym zamieszkują. Wycieczkę należy zarezerwować najpóźniej do końca 31.08.2020. Podróż musi nastąpić w okresie od 01.06.2020 do 31.01.2021 roku. Lot zostanie zarezerwowany i opłacony przez firmę prowadzącą promocję Fellowes Cashback 2020. Firma ta zajmie się także odprawą bagażu. Czas trwania  wycieczki - 5/6  dób hotelowych w hotelu wybranym przez  firmę prowadzącą promocję Fellowes Cashback 2020. Hotel będzie usytuowany w niewielkiej odległości od centrum miasta. W zależności od dostępności, hotel będzie cztero/pięcio gwiazdkowy. Zakwaterowanie w  pokoju dwuosobowym ze śniadaniem. Organizator promocji opłaca tylko zakwaterowanie, wszystkie inne koszty są po stronie zwycięzcy.

7. Zwycięzca powinien posiadać ważne dokumenty pozwalające na odbycie podróży, powinien także zadbać o ubezpieczenie medyczne na czas wycieczki.

8. Nazwa i kraj zamieszkania zwycięzcy będą opublikowane na www.fellowes.com w sekcji prasowej w między 01.06.2020 a 05.06.2020r.

9. W razie potrzeby postanowienia regulaminu promocji Fellowes Cashback 2020 stosuje się bez zmian do niniejszej loterii.

 

* Potwierdzam, że przeczytałem/am i akceptuję Warunki tej promocji. Zgadzam się z polityką prywatności.
Jeśli chce Pan/Pani otrzymywać informacje o kolejnych promocjach Fellowes, proszę zaznaczyć to pole.

Jeśli chcą Państwo zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingowych od Fellowes, prosimy o kontakt pod adresem fellowes-unsubscribe@promotion-support.com