fellowes

Nyní cashback až 1,600 Kč

A šance vyhrát exkluzivní zájezd do New Yorku.

JAK ZÍSKAT PENÍZE ZA NÁKUP ZPĚT:
 • icon 1
  Vyplňte formulář žádosti on-line.

  Připravte si tyto dokumenty:

  • Kopii faktury

  • Údaje k bankovnímu účtu

  • Sériové číslo

 • icon 2
  Kopii faktury, jako dokladu o koupi, nahrajte on-line
 • icon 3
  Vracená částka vám bude po ověření nároku zaslána na účet.
 • icon 4
  Potřebujete poradit? Kontaktujte nás zde
Aktualizováno dne 2:50 / 23-led-2020

 

PRAVIDLA AKCE FELLOWES CASHBACK 2020 - Kancelárské stroje

1. Tato akce platí pro obyvatele Nemecka, Rakouska, Belgie, Francie, Irska, Lucemburska, Holandska, Švýcarska, Španelska, Portugalska, Itálie, Řecko, Polska a Velké Británie, Ceské Republiky, Madarska, Švédska, Dánska, Norska, Finska, kterým je více minimálne 18 let. Akce se nesmí zúcastnit zamestnanci Fellowes a jejich nejbližší rodinní príslušníci, distributori Fellowes a jejich zamestnanci a osoby které jsou profesne spojené s touto akcí.

2. Úcastníci musí mít bankovní úcet ve stejné zemi, ve které žijí.

3. Vstupem do akce úcastník souhlasí s pravidly a podmínkami akce a prohlašuje, že cetl zásady ochrany osobních údaju Fellowes.

4. Tato nabídka firmy Fellowes zahrnuje vrácení cásti kupní ceny vybraných výrobku zakoupených ve stanovené dobe ("doba trvání akce"). Podrobnosti o nabídce vcetne výrobku a výše návratu hotovosti jsou zverejnené na www.fellowes-promotion.com ("webové stránky akce"). Žádosti musí být podány do 45 dnu od data koupe výrobku. Žádosti zaslané po tomto termínu nebudou brány v úvahu.

5. Akce platí od 01.01.2020 do 31.03.2020 na území Nemecka, Rakouska, Belgie, Francie, Irska, Lucemburska, Holandska, Švýcarska, Španelska, Portugalska, Itálie, Řecko, Polska a Velké Británie, Ceské Republiky, Madarska, Švédska, Dánska, Norska, Finska. Akce se vztahuje na následující výrobky Fellowes:

Všechny zeme (vcetne Ceské Republiky)

12C shredder

250 Kč

PS-65Cs shredder

250 Kč

79Ci shredder

800 Kč

225Ci shredder

1,600 Kč

AutoMax 100M shredder

650 Kč

AutoMax 200M shredder

1,300 Kč

Saturn3i A3 laminator

400 Kč

Jupiter 2 A3 laminator

650 Kč

Pulsar + binding machine

500 Kč

Pulsar E binding machine

800 Kč

Francie

8Mc shredder

€ 10

10M shredder

€ 20

AutoMax 150C shredder

€ 35

Neptune 2 A3 laminator

€ 20

Francie (01.03.2020-31.03.2020)

6C shredder

€ 5

Spectra A4 laminator

€ 5

 

Žádosti musí být predloženy nejpozdeji k 15.05.2020

Je možné podat pouze jednu žádost na osobu / firmu / adresu. Každý úcastník akce muže predložit maximálne 5 skartovacek, za predpokladu, že nákup všech 5 skartovacek je doložený na stejném dokladu o koupi. V tomto prípade je treba zarízení zaregistrovat na jedné prihlášce ve stejný den. Žádosti zaslané jiným zpusobem nebudou brány v úvahu.

6. Pro úcast v této akci musí úcastník vyplnit a zaslat celý prihlašovací formulár na internetových stránkách www.fellowes-promotion.com a predložit doklad o nákupu v souladu s Pravidly. Všechny údaje musí být presné. Úcastník není oprávnen prevést právo na získání filtru na tretí osobu.

7. Tato nabídka firmy Fellowes zahrnuje vrácení cásti kupní ceny vybraných výrobku zakoupených ve stanovené dobe ("doba trvání akce"). Minimální požadovaný objem koupe výrobku, který dovoluje úcastnit se akce je 1 kus. Výše náhrady je zverejnena v propagacním letáku a webových stránkách akce.

8. K platbe dojde pouze pokud úcastník poskytne veškerou dokumentaci potrebnou ke zpracování žádosti Cashback.

9. Žádost musí být zaslána prostrednictvím internetu. Úcastník vyplní on-line žádost s podrobnostmi zakoupených výrobku a jeho / její osobní údaje a bankovní údaje nezbytné k provedení platby prostrednictvím Fellowes.

10. Po obdržení úplné žádosti Fellowes, úcastník prostrednictvím emailu obdrží potvrzení o prijetí žádosti. Po úspešném overení žádosti, bude výše náhrady do 30 dnu prevedena na bankovní úcet úcastníka. Platby lze provádet pouze na tuzemský bankovní úcet. K platbe dojde pouze pokud úcastník poskytne veškerou dokumentaci potrebnou ke zpracování žádosti Cashback.

11. Vrácení penez nemuže být udelen úcastníkovi, který:
a) nezískal alespon 1 kus kvalifikujícího výrobku pro tuto akci v období jejího trvání; a/nebo
b) nevyplnil formulár žádosti on-line; a/nebo
c) nepredložil kopii dokladu o koupi; a/nebo
d) nezaslal svou žádost ve stanovené dobe; a/nebo
e) nesplnil všechny potrebné kroky vcas; a/nebo
f) získal zarízení od neautorizovaného prodejce prodávajícího prostrednictvím servisu eBay, Amazon.
12. Úcastník, který odešle nekompletní žádost, bude mít 7 dnu ode dne odeslání žádosti na predložení požadovaných informací nebo dokumentu. Pokud žádost nebude stále splnovat požadované podmínky, nebudou zaslány peníze zpet.
13. Úhrada bude provedena až po splnení všech podmínek Pravidel akce.

14. Tato propagacní akce nemuže být kombinovaná s jinými propagacními kampanemi Fellowes.

15. Za úcelem splnení podmínek nutných k úcasti v akci, musí úcastník zakoupit výrobek osobne. Prijetím techto podmínek, úcastník potvrzuje, že je majitelem výrobku, který je bez nároku tretích stran.

16. Úcastník muže smerovat své dotazy týkající se akce Fellowes a stavu žádosti emailem. Více informací najdete na konci tohoto dokumentu.

17. Fellowes není odpovedný za ztracené, opoždené, poškozené nebo nesprávne odeslané žádosti s výjimkou prípadu hrubé nedbalosti nebo úmyslného jednání nebo opomenutí ze strany Fellowes nebo jejích zamestnancu. Fellowes nenese odpovednost za technické poruchy hardwaru, softwaru, serveru, webových stránek nebo jiného typu selhání ci poškození.

18. Vzhledem k mimorádným okolnostem mimo kontrolu Poradatele, si vyhrazuje právo zrušit nebo zmenit akci nebo Pravidla v jakémkoli stadiu propagace. V prípade, že takové zmeny nastanou, Poradatel se bude snažit minimalizovat jejich dopad na úcastníky akce, aby se predešlo zbytecnému zklamání.

19. Osobní údaje zaslané úcastníkem pri registraci budou použity k organizaci a provádení této akce. Fellowes a jeho zástupci jsou odpovední za bezpecné uchování, zpracování a predávání osobních údaju úcastníku. Na základe registrace úcastník souhlasí s temito podmínkami. Zaškrtnutím príslušného polícka na formulári, úcastníci také souhlasí se zpracováním svých osobních údaju firmou Fellowes a príslušné subjekty k propagaci akce s cílem informovat úcastníky o dalších akcích, nových výrobcích a službách. Úcastníci mají právo prístupu a editace svých osobních údaju. Za tímto úcelem, prosím zašlete informace na emailovou adresu.

20. V prubehu trvání akce, si Fellowes vyhrazuje právo zaslat vám informace ohledne vztahujících a uplatnujících se výrobku a detailu marketingové akce, címž neporušuje práva úcastníku uvedených v predchozím odstavci.

21. Príslušná ustanovení jsou zverejneny na internetové stránce akce a jsou k dispozici zdarma prostrednictvím emailové adresy uvedené níže v Pravidlech.

22. Fellowes nepredá jinému subjektu osobní údaje úcastníka bez jeho souhlasu, s výjimkou Interpay Sales Promotion, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irsko, což je subjekt urcený Fellowes k propagaci akce.

23. Kontaktní emailová adresa akce - fellowes@promotion-update.com, webové stránky akce - www.fellowes-promotion.com. Tato adresa URL slouží pro on-line registraci žádostí o tuto akci.

24. Originální doklad o koupi musíte uchovat až do kladného vyrízení žádosti a provedení platby na úcet urcený úcastníkem. Fellowes si vyhrazuje právo požadovat predložení originálu dokladu o koupi všech výrobku zakoupených a registrovaných v rámci akce, aby se potvrdila jejich zákonitost.

25. Faktury se nevrací.

26. Pokud je to nutné, úcastníci by meli získat povolení od svého zamestnavatele k úcasti v akci. Jakákoli danová odpovednost plynoucí z úcasti v akci bude úctována úcastníkovi.

27. Jakékoli otázky týkající se právního výkladu ustanovení Pravidel budou vycházet z anglického práva, spory týkající se této akce vyreší Soudy v Anglii a Walesu.

28. Poradatel si vyhrazuje právo vyloucit úcastníky zneužívající, zasahující do procesu akce nebo také jednající zpusobem, který Poradatel považuje za porušení podmínek.

29.V prípade, že platba bude provedena chybne ze strany Fellowes, v dusledku cinností úcastníka (zámerných ci nikoli), Fellowes požaduje vrácení plateb, a v oduvodnených prípadech informuje príslušné orgány.

30. Fellowes rozešle zdarma Pravidla této akce všem zúcastneným osobám.

31. Promoter: Fellowes Ltd, Unit 2 Ontario Drive , New Rossington Doncaster, DN11 0BF, U.K.

Pravidla pro sázka

1. Této akční nabídky se mohou zúčastnit jen osoby plnoleté podle právních předpisů státu, z kterého se přihlašuji.

2. Loterie se mohou zúčastnit účastnici akce cashback, po podání přihlášky do loterie před 15.05.2020, kterých přihláška bude řádně podaná. Jedna osoba se může zúčastnit loterie jen jednou.

3.10 srpna se z účastníků loterie vylosuje výherce. Pořadatel akce může přesunout termín losování výherce.

4. Výherce bude informován emailově. Zpráva bude zaslána na adresu uvedenou v přihlášce propagační akce cashback.

5. Vylosovaný výherce musí během 7 pracovních dnů ode dne oznámení výhry, informovat zda výhru přijímá. V případě odmítnuti výhry, bude losován další vítěz. Tento proces se bude opakovat dalších 14 pracovních dnů, a pokud vítěz nebude reagovat, nebude hlavní cena předána.

6. Hlavní cenou je zájezd do New York pro maximálně 2 osoby, kde jedním z účastníků zájezdu musí být vítěz loterie. Účastnici zájezdu musí být plnoletí v souladu s právními předpisy státu, ve kterém bydli. Zájezd je nutné rezervovat nejpozději před koncem září 31.08.2020. Cesta musí probíhat v období od 01.06.2020 do 31.01.2021. Let bude rezervován a zaplacen firmou pořádající propagační akci cashback. Firma také provede odbavení zavazadel účastníků. Zájezd bude dlouhý 5/6 hotelových nocí v hotelu zvoleném pořadatelem propagační akce cashback. Hotel se bude naházet v malé vzdálenosti od městského centra. V závislosti na dostupnosti, hotel bude čtyř/pěti hvězdičkový. Ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s dvěma postelemi, a se snídaní. Pořadatel akce platí jen ubytování, všechny ostatní náklady zůstávají na straně vítěze.

7. Vítěz musí vlastnit platné doklady umožňující cestování, a také musí si zajistit zdravotní pojištění na dobu trvání zájezdu.

8. Jméno a název státu, ve kterém bydli vítězové loterie, budou zveřejněné na www.fellowes.com v sekci tiskových zpráv ver dnech 01.06.2020 a 05.06.2020.

9. V případě, že to bude zapotřebí, se tato loterie řídí ustanoveními pravidel propagační akce cash back, a to bez jakýchkoliv změn.